sikhi for dummies
Back

875.) Naamdayv ji denying Ram

Page 875- Gond Naamdayv ji- ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥ O Pandit, I saw your Raam Chand coming too ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥੩॥ he lost his wife, fighting a war against Raawan. ||3||